Telefon: +36 72 333 333,   +36 30 9 333 333
  

Általános Szerződési Feltételek

A Pannon Volán Taxi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Cg.02-09-010181; 7623 Pécs, Rákóczi út 24-26. E-mail címe: info@volantaxi.hu

(továbbiakban: Szolgáltató.), mint taxi személyszállítás teljesítésével és szervezési jogokkal rendelkező társaság, a nála regisztrált/nyilvántartásba vett ügyfeleit (továbbiakban: Megrendelő) szolgálja ki; a jelen Általános Üzleti Szerződés (továbbiakban: ÁSZF.) szerint.

A feltételek érvényessége

Szolgáltatásaink és ajánlataink kizárólag jelen Általános Üzleti Feltételek alapján történnek. 

Szerződéskötés

Társaságunk a Megrendelő által azonnalra, illetve előre meghatározott időpontra, e-mailben, applikáción, telefonon, faxon és a honlapon keresztül történő online megrendeléseknél leadott taxi megrendeléseket teljesíti és kifogástalan műszaki állapotban lévő gépjárművel, megfelelő megjelenésű gépkocsivezetővel áll ki a Megrendelő taxi rendeléseire, és elvégzi az igényelt személyszállítást. Szolgáltató vállalja, hogy minden esetben a Megrendelő igényeinek megfelelő autót biztosít, valamint a Megrendelő külön igénye esetén angolul vagy más idegen nyelven beszélő gépkocsivezetővel, kombi vagy egyterű gépjárművel áll rendelkezésre.

A szerződés létrejötte: a szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő a fuvar rendelését az itt felsorolt lehetőségek valamelyikén rendeli meg és a Társaságunk az itt rögzített kommunikációs csatornák valamelyikén visszaigazolta azt.

Megrendelések lemondása 

A Megrendelő az előzőekben meghatározott módokban végrehajtott pécsi azonnali megrendelését az utazás megkezdéséig térítés nélkül lemondhatja. Pécsi címre történő előrendelés esetén, az előrendelt időpont előtti lemondáskor Megrendelőnek nem kell kártérítést fizetnie. Vidéki címre történő előrendelést térítésmentesen a Megrendelő az igénybevétel előtt 1 órával mondhatja le.  Amennyiben az utazás a Megrendelő hibájából nem tud létre jönni és az előrendelés idejét meghaladta a várakozás, abban az esetben Megrendelő a taxióra által mutatott összeget köteles megtéríteni a gépkocsivezetőnek. A Szolgáltató részéről a fentiekben meghatározottak tükrében, azonnali megrendelés esetén, a vállalt időn belül (5-10 perc), illetve előrendelés esetében a kiállási időpont előtt, kártérítésre való kötelezettség nélkül jogában áll a megrendelést lemondani, de ezen tényről értesítenie kell a Megrendelőt, illetve mindent meg kell tennie, hogy értesíteni tudja.

Az elállásról szóló nyilatkozatot amennyiben az Társaságunk részéről történik, rögzített, utólag visszakereshető, formában kell megtenni, arra a telefonszámra, vagy elektronikus elérhetőségre címezve, amelyről a megrendelés érkezett, a Megrendelő pedig Társaságunk hivatalos elérhetőségére címzett egyoldalú nyilatkozattal állhat el a szerződéstől.

Diszpécserszolgálat

A diszpécserszolgálat 0-24-óráig áll a megrendelő rendelkezésére. 

Az adatok kezelésére és rögzítésére vonatkozóan Társaságunk a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő külön belső szabályzattal rendelkezik: lásd adatkezelési szabályzat.

Viteldíj

A viteldíj képzése a Pannon Volán Taxi Kft. belső szabályzata alapján történik.

Óraindítás

Azonnali megrendelés esetén, ha a címre érkezést követően a megrendelővel sikerült a kapcsolatot felvenni, legkorábban a címfelvételtől számított 5 perc múlva indítható a taxióra.

Előrendelésnél, a megrendelt időpontban indítható a taxaméter, kivétel, ha az utazás korábban elindul, így az utazás megkezdésekor indítható a taxaméter.

Vidéki szállítás

Vidéki szállítás esetén is az aktuális vidéki tarifát alkalmazzuk az egész út során. Abban az esetben, amikor a fuvar Pécsre irányul, a vidéki címre üres órával állunk ki. Amennyiben a megrendelés vidéki településre irányul és vidéken marad a Megrendelő, úgy a cím megközelítésénél a –Pécs - határtáblánál bekapcsolt taxiórával állunk ki a címre. Ebben az esetben lemondott, meghiúsult fuvarnál a Megrendelő köteles a taxióra által mutatott összeget kiegyenlíteni.

Elveszett tárgyak

Amennyiben az utas távozása után a gépkocsivezető valamilyen tárgyat vagy értéket talál a gépkocsiban, erről haladéktalanul értesítenie kell a diszpécserközpontot. A csomagtartóban hagyott (felejtett) tárgy visszajuttatásáért különdíj nem számítható fel, mivel ez a gépkocsivezető felelőssége, amelyet azonnal vissza kell juttatnia tulajdonosához. 

Az utastérben felejtett tárgyak, csomagok az utas felelőssége, visszaszállításáért a taxióra által mutatott összeg kérhető el. A tárgy visszajuttatása előtt közölni kell a tulajdonossal a várhatóan felmerülő költségeket, mely csak abban az esetben számítható fel, ha a keresett, vagy talált tárgy a gépkocsi utasterében maradt. Értékesebb elveszett tárgyak visszaadásakor ajánlott az átadás tényét tanuk előtt végezni, a tanuk adatait (név, lakcím) rögzíteni. Amennyiben az adott napon senki nem jelentkezik a talált tárgyért, abban az esetben a kollégának 1 hétig magánál kell tartania a talált tárgyat, majd bármelyik Rendőrkapitányságon le kell adnia. 

Poggyászszállítás

- A Megrendelő olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy - a taxi gépkocsivezető hozzájárulásával- az üres ülésen el lehet helyezni.

- A taxi személygépkocsi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személygépkocsit, más utasok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

Fuvarmegtagadás

A taxi személygépkocsi vezetője a fuvar teljesítését abban az esetben tagadhatja meg, amennyiben az utas:

- az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni

- fertőző, vagy undort keltő betegségben szenved

- súlyosan sérült (segítségnyújtás és mentők értesítése kötelező!)

- az utas kísérő nélküli magatehetetlen, vagy 6 év alatti kiskorú személy

- olyan mértékben áll alkohol, illetve egyéb bódító szer hatása alatt, hogy szállítása balesetveszélyes vagy életveszélyes lehet, vagy a gépjárművezető személy és vagyonbiztonságát veszélyezteti

- garázda, erőszakos magatartást tanúsít

- tűz-, és robbanásveszélyes anyagot szállítana

- olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem tartozik a személyfuvarozás körébe, továbbá amire nincs megfelelő szakirányú végzettsége a gépjárművezetőnek

- viselkedésével, vagy ruházatával megrökönyödést, botrányt okozhat

- a feltüntetett díjszabástól el kíván térni, illetve nyilvánvalóan nem tud, vagy nem akar fuvardíjat fizetni

- Élőállatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a gépjárművezető fél, allergiás, vagy undorodik a szállítandó állattól. Ebben az esetben a taxis az utas részére köteles olyan gépjárművet rendelni, amely élőállatot is szállít.

- hosszabb vidéki, vagy külföldre irányuló fuvar esetén nem hajlandó az utas előleget adni

- megtagadhatja az olyan földútra, sziklás útra való ráhajtást, mely kárt okozhat a gépkocsiban

- nem köteles az utas utasításait betartani, ha azok ellentétesek a KRESZ szabályaival, veszélyeztetik a személyi biztonságot és a gépjármű épségét.                                

Gépjármű utas általi beszennyezése, megrongálása

A gépjármű megrongálása, az utastér vagy csomagtér maradandó beszennyezése, hányás, testnedv, illetve egyéb károkozása esetén a gépjárművezető jogosult az utas által okozott károk megtéríttetésére. Beszennyezés esetén a takarításért elkérhető maximális összeg 35.000,-Ft lehet.

Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatban a gépjárművezető és az utas nem tudnak megállapodni, a gépjárművezető köteles erről haladéktalanul a diszpécsert tájékoztatni és szükség esetén rendőri intézkedést kérhet. Amennyiben az utas igényli a káresemény kapcsán felmerült költségek igazolását, úgy a gépjárművezető köteles a tisztításról, javításról kiállított számlát az utas részére bemutatni. 

Panaszkezelés

Az utasok panaszaikkal telefonon keresztül, vagy a Pannon Volán Taxi Kft. weboldalon az „Észrevételek, Panaszok” menüpont alatt található űrlap segítségével fordulhatnak a Szolgáltatóhoz. A beérkező utas panaszokat heti egy alkalommal az Etikai Bizottság vizsgálja ki. A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – kérésének megfelelően – értesítjük. 

Viteldíjjal kapcsolatos reklamációt számlával, vagy a taxiórából kinyomtatott nyugtával kell igazolnia a Megrendelőnek.
A fuvaradatokat a Szolgáltatónak a176/2015 Kormányrendelete szerint 3 hónapig kell megőrizni.

Vis maior

 A személyszállítás teljesítése és szervezése során a Szolgáltatótól független, előre nem látható kényszerítő körülmények, vagy elháríthatatlan akadályok esete, amely meggátolja valamely kötelezettség elvégzésében, ezért nem kérhető kártérítés a szolgáltatás elmaradásáért (pl: időjárási körülmények, viharkárok okozta akadályoztatás, forgalmi akadályok). Vis maiornak tekinthető körülmények igazolható fennállása esetén mind Társaságunk, mind pedig a Megrendelő mentesülnek a kommunikáció kötelezettségeinek telesítése alól, amennyiben e körülmények az igénybe vehető kommunikációs csatornák használatát korlátozzák vagy akadályozzák.

Kártérítés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény XXVI. Cím 6:518.§-a alapján a törvény tiltja a jogellenes károkozást; a 6:519.§-a szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható; a 6:531.§ értelmében, ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas. Autóink mindegyike rendelkezik a 176/2015 Kormány rendelete szerinti felelősségbiztosítással.

A Belső Szabályzatunk és a jogszabályi változások okán fenntartjuk az ÁSZF időközönkénti egyoldalú megváltoztatásának jogát.

Pécs, 2016.03.08.

Partnereink